4. Környezetvédelem

Általános előírások

 

Feladat, szabályozás

1995. évi LIII. Törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

12/1996. (VII.4.) KTM rendelet

 

a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről

 

93/1996. (VII.4.) Kormány rendelet

 

a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról

 

2003. évi LXXXIX. Törvény

 

a környezetterhelési díjról

270/2003. (XII.24.) Kormány rendelet

az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól

 

311/2005. (XII.25.) Kormány rendelet

 

a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről

 

314/2005. (XII.25.) Kormány rendelet

 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

 

78/2007. (IV.24.) Kormány rendelet

 


a környezeti alapnyilvántartásról

 

90/2007. (IV.26.) Kormány rendelet

 


a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

 

378/2007. (XII.23.) Kormány rendelet

 

a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről

 

57/2013. (II.27.) Kormány rendelet

 

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

Környezetvédelmi termékdíj

 

Feladat, szabályozás

2011. évi LXXXV. törvény

 

a környezetvédelmi termékdíjról

343/2011. (XII.29.) Kormány rendelet

 

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

 

Hulladékgazdálkodás

 

Feladat, szabályozás

1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet

 a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről

 

385/2014. (XII.31.) korm.rendelet

 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről


a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelését közvetlenül irányító vezetőnek legalább középfokú, a hulladékkezelő létesítmény kezelését közvetlenül irányító vezetőnek felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel kell rendelkeznie.

50/2001. (IV.3.) Kormány rendelet

 

a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

 

98/2001. (VI.15.) Kormány rendelet

 

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

271/2001. (XII.21.) Kormány rendelet

 

a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

1/2002. (I.11.) EüM rendelet

 

az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről

3/2002. (II.22.) KöM rendelet

 a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

 

5/2002. (X.29.) KvVM rendelet

 

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 

16/2002. (IV.10.) EüM rendelet

 

a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet

 

a területi hulladékgazdálkodási tervekről

23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet

 

a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

103/2003. (IX.11.) FVM rendelet

 

a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet

 az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

20/2005. (VI.10.) EüM rendelet

 

 humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet

 

a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

91/2006. (XII.26.) GKM rendelet

 

a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól

78/2007. (IV.24.) Kormány rendelet

 

a környezeti alapnyilvántartásról

2012. évi CLXXXV. törvény

 a hulladékról

438/2012. (XII.29.) Kormány rendelet

 

a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

439/2012. (XII.29.) Kormány rendelet

 

a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

440/2012. (XII.29.) Kormány rendelet

 

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

442/2012. (XII.29.) Kormány rendelet

 

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

197/2014. (VIII. 1.) Korm. Rendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

 

444/2012. (XII.29.) Kormány rendelet

 

a hulladékká vált gépjárművekről

 

445/2012. (XII.29.) Kormány rendelet

 

z elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

 

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet

 

 a hulladékjegyzékről

 

310/2013. (VIII.16.) Kormány rendelet

 

a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

Veszélyes anyagok

Feladat, szabályozás

2000. évi XXV. Törvény

 a kémiai biztonságról

41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet

 

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet

 a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

10/2001. (IV.19.) KöM rendelete

az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról


Hatályát vesztette 2014.04.03-tól.

219/2011. (X.20.) Kormány rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Veszélyes áruk szállítása

Feladat, szabályozás

2/2002. (I.11.) Kormány rendelet

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről


 

Hatályát vesztette 2014.08.09-én.

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet

 a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

2011. évi LXXX. törvény

 a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről

7/2011. (III.8.) NFM rendelet

a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról

2013. évi CX. törvény

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

2013. évi CXI. törvény

a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

61/2013. (X.17.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Felszíni és felszín alatti vizek

Feladat, szabályozás

1995. évi LVII. Törvény

 a vízgazdálkodásról

18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet

 

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

201/2001. (X.25.) Kormány rendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet

a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

30/2004. (XII.30.) KvVM rendelet

a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól

31/2004. (XII.30.) KvVM rendelet

a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

219/2004. (VII.21.) Kormány rendelet

 a felszín alatti vizek védelméről

220/2004. (VII.21.) Kormány rendelet

 


a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

Levegőtisztaság-védelem

 Feladat, szabályozás

32/1993. (XII.23.) KTM rendelet

 

a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

7/1999. (VII.21.) KöM rendelet

 

a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb bemenő hőteljesítményű, helyhez kötött gázturbinák légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

23/2001. (XI.13.) KöM rendelet

 

a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWtn-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anya-gainak technológiai kibocsátási határértékeiről


LAL, LM a hatály alá eső tüzelőberendezésről

7/2003. (V.16.) KvVM-GKM együttes rendelet

 

az egyes légszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről

310/2008. (XII.20.) Kormány rendelet

az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről


LAL, LM a 3kgnál nagyobb töltetű, hatály alá eső gázokkal töltött hűtőberendezésekről

306/2010. (XII.23.) Kormány rendelet

a levegő védelméről


LAL, LM - a hatály alá eső szennyezőanyagokról

4/2011. (I.14.) VM rendelet

a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

6/2011. (I.14.) VM rendelet

a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

2012. évi CCXVII. törvény

 az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

295/2012. (X.16.) Kormány rendelet

 az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról

410/2012. (XII.28.) Kormány rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

 

Zaj- és rezgésvédelem

Feladat, szabályozás

29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet

egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

140/2001. (VIII.8.) Kormány rendelet

 egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról.

25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet

a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

280/2004. (X.20.) Kormány rendelet

 a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

284/2007. (X.29.) Kormány rendelet

 


a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes

 


rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról